หน้าหลัก

จาก Brain Bank : Saint Louis School Chachoengsao

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น


ยินดีต้อนรับสู่ Brain Bank : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา


เนื้อหา

เริ่มต้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


::::: ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์โดย งานศูนย์สารสนเทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา :::::
::: เว็บไซต์นี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2553 :::

ฐานความรู้...ตามรอยพ่อหลวง

ฐานความรู้ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙





กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย หลักการใช้ภาษา คัดไทย เขียนไทย วรรณกรรมและ วรรณคดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ชีวิตและครอบครัว การออกกำลังกาย การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ทักษะขบวนการทางคณิตศาสตร์ จำนวน การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สุนทรียภาพ และการพัฒนาทางด้านอารมณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษา คัด เขียนไทย วรรณกรรม และศัพท์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมบังคับ โดยให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและค้นพบความสามารถของตนเอง

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์ การพึ่งตนเอง
การเสียสละต่อสังคม และความเป็นประชาธิปไตย

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

Online Course

นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

นวัตกรรมของนักเรียน

กิจกรรมกีฬาของโรงเรียน

เชื่อมโยงข้อมูล

ศึกษาคู่มือการใช้งาน สำหรับเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์วิกิ (ภาษาอังกฤษ)

เครื่องมือส่วนตัว